ናብ FromSkills2Work እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

ኣብ ምርግጋጽ ሓቅነት ሞያታትን ምውህሃድ ዕዳጋ ዕዮን ዘተኰረ ሚድያዊ መድረኽ ዲጂታዊ ሓበሬታ – ኣካል ፕሮጀክት Skills2Work

ብዛዕባ Skills2Work

ፕሮጀክት Skills2Work፡ ቅልጡፍ መስርሕ ምርግጋጽ ሓቅነት ናይ ወግዓውያንን ዘይወግዓውያንን ሞያታትን ሞያዊ ብቕዓታትን ብምሕያል፡ ውህደት ዕዳጋ ዕዮ ናይ ዕቑባት ስደተኛታት* ኣብ ምስሳን ዝዓለመ እዩ።እዚ ድማ ኣብ መዳይ ዓቕሚ ምቕባል ሰራሕተኛታት ኰነ ዓቕሚ ናይ ዝምልከቶም ትካላት መዚ፡ ኣካላት መንጎኝነትን ኣስራሕትን ደገፍ ብምግባር፡ ከምኡ’ውን ንመስርሕ ምርካብ ተቐባልነት ናይ ሞያታትን ሞያውያን ወረቓቕትን ናይ ስደተኛታት ብዝምልከት ቀረብ ሓበሬታ ብምውሓስ ዝትግበር እዩ።  

*ትርጉሙ ንጹርን ዘይተሓላለኸን ምእንቲ ክኸውን፡ “ዕቑባት ስደተኛታት” ዝብል ኣምር፡ ኣብ’ዛ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚኣ፡ ንኹላቶም ተጠቀምቲ መሰል ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት (እንተላይ ነቶም ብመሰረት ስምምዕ ጀኔቫ ውሕስነት ዝረኸቡ ሰባትን ዕቑባት ቤተ-ሰቦምን) ዝምልከት እዩ

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣንብቡ

 

 

Stories from Refugees and their Employers

Hear the stories of Ali, Alisat, Dany and Ilnaz who fled from their countries of origin, and have successfully found employment in Europe.

Succes Stories

Find the Skills2Work success stories booklet with stories from migrants and employers here.

Guidelines

The Skills2Work Guidelines issue recommendations and guiding principles toward policy makers for better skills recognition and employment of refugees and asylum seekers.

GUIDELINES FOR DESIGNING POLICIES TO STRENGTHEN LABOUR MARKET INTEGRATION OF REFUGEES IN THE EU

Download a printable version here

Pathfinder76 image block

ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ዘለዉ ዕድላት

ኣብ’ተን 9 ንጡፋት ተሳተፍቲ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዝርከቡ ዕድላት ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ናብ’ዚ ገጽ እዚ ብምእታውን ኣብ ልዕሊ ስም ናይ’ታ ዝምልከታ ሃገር ብምጥዋቕን ዘሎ ልጡፍ ሓበሬታ ኣንብቡ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣንብቡ

መሻርኽቲ Skills2Work

Skills2Work በተን ኣብ 9 ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ተዘርጊሐን ዝርከባ ኣብያተ-ጽሕፈት ዓለም-ለኻዊ ውድብ ስደተኛታትን መሻርኽተንን ዝትግበር ፕሮጀክት እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣንብቡ
 

ኣነ ስደተኛ እየ

ውልቃዊ ዛንታታት ናይ ዕቑባትን ዘይዕቑባትን ስደተኛታት ዝሓዘ ሚድያዊ መድረኽን ዘመተን – ብድሆ ኣንጻር እቶም ናብ ስደተኛታት ዝቐንዑ ስእላውያን ኣተሓሳስባታት፡ ሕብረተ-ሰባውያን ቃላት ጽልኢን ፖለቲካውያን ክትዓትን።

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣንብቡ

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ