ቤልጂዩም

ብኽብረትኩም እትደልይዎ ክልል ምረፁ

ኣብዚ ገፅ እዚ ብዛዕባ ናይ ቤልጅየም ስራሕ ዕዳጋ ሓበሬታ ትረኽቡ: ቀይዲታት፣ ፈጠራታት፣ ናይ ክእለት ኣፍልጦ፣ ደጋዊ ርክባትን ካልኦትን።  

ቤልጅየም ሰለስተ ክልል ዘለዋ ናይ ፌደራል ሃገር እያ (ብራስለስ፣ ፍላንደራትን ዋሎንያን)። ኣብ ቤልጂየም ምስ ናይ ስደተኛታት ፖሊሲ ዝተተሓሓዘ ብቕዓት ኣብ ብዙሓት ናይ ፌደራል ግዝኣት ክፍሊታት፣ ከባቢታትን ክልላትን ይኽፈል። ስለዚ ቤልጅየም ንኩሎም ምስ ስደተኛታት ዝተተሓሓዙ ነገራት ሓላፍነት ዝወስድ ሓደ መንገስታዊ ኣካል የብላን፣ ስለዚ ዝተፈላላዩ ስደታት፣ ዕቑባን ምትሕብባርን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላቱ ይካየድ። ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ዓለም ለኻዊ ሓለዋ ካብ ዕቑባ ሓተትቲ ማእከል ናብ ውልቃዊ ገዛ ንክሓልፉ ናይ ከባቢያዊ ማሕበረ ሰብ ደሕንነት ማእኸላትን NGO ን ኣገደስቲ ይኾኑ ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ውን ይሳተፉ። ናይ ስደተኛ ፍቓድ ወረቐት ዝተወሃቦም ሰባት ናይ ስራሕ ፈቓድ ኣየድልዮምን ናይ ስራሕ ዕዳጋ ውን ብቐጥታ ይሳተፉ። ናይ ሓለዋ ፈቓድ ዝተወሃቦም ሰባት (ንሓደ ዓመት መንበሪ ፈቓድ ዝተወሃቦም) ናይ ስራሕ ፈቓድ የድልዮም (ኣብ ናይ ውልቆም ትካል ዘይሰርሑ እንተኾይኖም)። ብዛዕባ ናይ ክእለታትን ዲፕሎማን ኣፍልጦ ሓበሬታ ኣብ ENIC-NARIC.ይርከብ።


 
 
 

ብዛዕባ Skills2Work

ፕሮጀክት Skills2Work፡ ቅልጡፍ መስርሕ ምርግጋጽ ሓቅነት ናይ ወግዓውያንን ዘይወግዓውያንን ሞያታትን ሞያዊ ብቕዓታትን ብምሕያል፡ ውህደት ዕዳጋ ዕዮ ናይ ዕቑባት ስደተኛታት* ኣብ ምስሳን ዝዓለመ እዩ።እዚ ድማ ኣብ መዳይ ዓቕሚ ምቕባል ሰራሕተኛታት ኰነ ዓቕሚ ናይ ዝምልከቶም ትካላት መዚ፡ ኣካላት መንጎኝነትን ኣስራሕትን ደገፍ ብምግባር፡ ከምኡ’ውን ንመስርሕ ምርካብ ተቐባልነት ናይ ሞያታትን ሞያውያን ወረቓቕትን ናይ ስደተኛታት ብዝምልከት ቀረብ ሓበሬታ ብምውሓስ ዝትግበር እዩ።  

*ትርጉሙ ንጹርን ዘይተሓላለኸን ምእንቲ ክኸውን፡ “ዕቑባት ስደተኛታት” ዝብል ኣምር፡ ኣብ’ዛ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚኣ፡ ንኹላቶም ተጠቀምቲ መሰል ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት (እንተላይ ነቶም ብመሰረት ስምምዕ ጀኔቫ ውሕስነት ዝረኸቡ ሰባትን ዕቑባት ቤተ-ሰቦምን) ዝምልከት እዩ

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣንብቡ

ርዕይቶ መቕረቢ ፎርም


ነዛ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ምምሕያሻ ምእንቲ ክሕግዘና፡ ብኽብረትኩም ግዜ ወሲድኩም ነዚ ሕትት ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ምልኡልና

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ