ዕድልክትረኽቡትደልዩ ዶ?

ሓበሬታንስደተኛታት

ዕድልክትረኽቡትደልዩ ዶ?

ኣብዚ ገጽ ዝረኽብዋ ሓበሪታ ብዛዕባ ኣብ ኒርላንድ ዘለዉ ስደተኛታትና ን ዱች ዕዳጋ ንምርካብ፣ ሞየኦም ወይም ዲግሪኦም የሐድሱ፣ ወይም ብዛዕባ ስራሕ ዘለዉ ሕግን ደንብን ክፈጡ ተደልዮም።

ናይ መኖርያ ቤት ፍቃድ ተሃሊዎም( II ወይም V ይጽሓፉ) እዚ ኣብ ኒዘርላንድ ክሰርሑ ይገብሮም እዩ፣ እዚ ማለት እቲ ሓላፊ ናይ ስራሕ ፍቃድ ከውጻአሎም ኣይደልን። ናይ ነባርነት ፍቃድ ከካትቶም ዘለዎ ‘ኣርቢየድ ቨርጂ ቶጊስታን፣ TWV ኒት ቨርሲት( ስራሕ ተፈቂዱ፣ ናይ ስራሕ ፍቃድ ኣየድልን)። ኣሉታዊ ናይ ዕቑባ ኩነታት ኣብ ናይ ሞያ ስልጠናን ልዑል ትምህርቲን ክትሳተፉ ዕድል የቕርብ እዩ፣ ንስኹም ድማ እቲ ዘለኩም ናይ ትምህርቲን ስራሕን ልምዲ ሕጋዊ ንክትገብሩዎ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ(በ,ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብዚ ተፅዓኑ) ኣብ ናይ ዕቑባ ሓተታ ከይዲ እንተድኣሃሊኹም ንናይ ግብረሰናይ ስራሕቲ ክትምዝገቡ ትኽእሉ። ክፍያ ዘለዎ ስራሕ ዝፍቀድ ናይ መጠለያ ዉሳኒ ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ክወስድ ከሎ እዩ። ካበኡ ማመልከቻ ናብ COA(ናይ መጠለያ ደለይቲ ማእኸላይ ኣጂንስይ)።

 
 
 
 
 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ