ቤልጂዩም

ብኽብረትኩም እትደልይዎ ክልል ምረፁ

ኣብዚ ገፅ እዚ ብዛዕባ ናይ ቤልጅየም ስራሕ ዕዳጋ ሓበሬታ ትረኽቡ: ቀይዲታት፣ ፈጠራታት፣ ናይ ክእለት ኣፍልጦ፣ ደጋዊ ርክባትን ካልኦትን።  

ቤልጅየም ሰለስተ ክልል ዘለዋ ናይ ፌደራል ሃገር እያ (ብራስለስ፣ ፍላንደራትን ዋሎንያን)። ኣብ ቤልጂየም ምስ ናይ ስደተኛታት ፖሊሲ ዝተተሓሓዘ ብቕዓት ኣብ ብዙሓት ናይ ፌደራል ግዝኣት ክፍሊታት፣ ከባቢታትን ክልላትን ይኽፈል። ስለዚ ቤልጅየም ንኩሎም ምስ ስደተኛታት ዝተተሓሓዙ ነገራት ሓላፍነት ዝወስድ ሓደ መንገስታዊ ኣካል የብላን፣ ስለዚ ዝተፈላላዩ ስደታት፣ ዕቑባን ምትሕብባርን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላቱ ይካየድ። ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ዓለም ለኻዊ ሓለዋ ካብ ዕቑባ ሓተትቲ ማእከል ናብ ውልቃዊ ገዛ ንክሓልፉ ናይ ከባቢያዊ ማሕበረ ሰብ ደሕንነት ማእኸላትን NGO ን ኣገደስቲ ይኾኑ ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ውን ይሳተፉ። ናይ ስደተኛ ፍቓድ ወረቐት ዝተወሃቦም ሰባት ናይ ስራሕ ፈቓድ ኣየድልዮምን ናይ ስራሕ ዕዳጋ ውን ብቐጥታ ይሳተፉ። ናይ ሓለዋ ፈቓድ ዝተወሃቦም ሰባት (ንሓደ ዓመት መንበሪ ፈቓድ ዝተወሃቦም) ናይ ስራሕ ፈቓድ የድልዮም (ኣብ ናይ ውልቆም ትካል ዘይሰርሑ እንተኾይኖም)። ብዛዕባ ናይ ክእለታትን ዲፕሎማን ኣፍልጦ ሓበሬታ ኣብ ENIC-NARIC.ይርከብ።


 
 

Sobre Skills2Work

El proyecto de SKills2Work tiene como objetivo promover la integración de los refugiados* en el mercado laboral mediante la validación  temprana de las habilidades y competencias formales e informales. Esto se logra apoyando el marco de los programas  de acogida y las capacidades de las autoridades pertinentes, así como mejorando el acceso a la información y los servicios relacionados con el reconocimiento de las cualificaciones de los refugiados.


*En aras de la claridad y la sencillez , el termino “refugiados” se tiliza es esta wb para referirse a todos los beneficoiarios de protección internacoional( refugiados de la Conferencia de Ginebra y beneficiarios de protección internacional).

Más información

Formulario de comentarios


Para ayudarnos a mejorar el sitio web, por favor tome un minuto para llenar la encuesta.

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ