ብቐጻሊዝሕተቱሕቶታት

ኣብዚ ገፅ እዚ ብተኸታታሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ጉልበት ዕዳጋ ዝሕተቱ ሕቶታት መልሲ ትረኽብሉ።

 

መግለጺታት

ብመሰረት ወግዓዊ ኣረዳድኣ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ሓደ ተጠቃሚ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ዝበሃል ሰብ፦ “ናይ ስደተኛታት ኣፍልጦ ዝተወሃቦ ሰብ ናይ ዝነአሰ ሓለዋ ተጠቃሚ ይኸውን ”

'ናይ ዕቑብ ስደተኛ ተቐባልነት' ክበሃል እንከሎ ከም'ዚ ዚስዕብ መግለጺ ይወሃቦ፦ “ዕቑብ ስደተኛ ዝበሃል፡ ብምኽንያት ኣሳዳዲ ኵነታት፡ ብሰንኪ ኲናት ወይ ዕግርግር ዓዱ ገዲፉ ንኽስደድ ዝተቐስበ ሰብ እዩ። ዕቑብ ስደተኛ ብሰንኪ ዓሌት፡ ሃይማኖት፡ ሃገራዊ መንነት፡ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ወይ ብሰኪ ምስ ሓደ ማሕበራዊ ጕጅለ ዘለዎ ኣባልነት፡ ኣሳዳዲ ኵነታት ከይቅድሞ ከምዝሰግዐ፡ ኩሉ ሳዕ ብጭብጢ ከረድእ ይኽእል። መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣይክእሉን ወይ ድማ ብሰንኪ ዘለዎም ስግኣት ክምለሱ ኣይክእሉን። እቶም ቀንዲ ከም ጠንቂ ምምዝባል ናይ ዕቑባት ስደተኛታት ዝጥቀሱ ምኽንያታት ብሄራዊ፡ ቀቢላውን ሃይማኖታውን ዕግርግር እዮም' (ከምኡ'ውን ነዚ ዚስዕብ ሓበሬታ ተመልከት፦ UNHCR)  

subsidiary protection status explained: A person who received a subsidiary protection status, because according to international law he or she would face serious harm when returned to the country of origin’ (See also: EUR-LEX

ኣበ ጣልያን ናይ a ሰብኣውነት ሓለዋ ምርካብ ይካኣል እዩ ዝተፈላላዩ ናይ ሰብኣዊ ፀገማት እንተጋጥሙ ካም ናይ ጥዕና ፀገማት፣ ናይ ፖለቲካ ጎንፅታት ግዳይ ምኻን፣ ናይ ባአሲ ግዳያት ምኻን ፣ሰብኣዊ መሰላት ብኣግባቡ እነተተዘይተኸቢሮም፣ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ወይ ካልኦት ከብድቲ ኣብቲ መበቆል ዓዶም እነተጋጥም።

ጣልያን እቲ ዋና መሰረታዊ ናይ ስደተኛታት ሕለዋ ንምግባርን ናይ ቤተሰቦም ዓለምለኻዊ ውዕሊ ኣፅዲቃ። ናይ ጣልያን ናይ ሕጊ መውፃኣይ ኣብቲ ክልል ኮነ እቲ ሃገር ዘለው ናይ መዕቆቢ ሕቶ ዘለዎም ሰባት ደገፍ ንምሃብ ዝተፈላላዩ ስራሕቲ ትሰረሕ አላ ናይቲ ሕቶ ከይዲ ሓዊሱ ናይ ገንዘብ ወይ ንዋይ ደገፍ ይገብር። ናይ መዕቆቢ ሕቶ ዘለዎም ሰባት ናይ ስደተኛነት ኩነታት ወይ ድማ ናይ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ወይ ደማ ናይ ሰብኣውነት ሓለዋ መሰል ይወሃቦ። ሓደ ግዜ ናይ ውሕስና መሰል ምስረኸቡ ስደተኛታት ዝተፈላላዩ አገልግሎታት ክረኽቡ ይኽእሉ ትሕት ኢሉ ናይ ጣልያን ዜጋታት ብሕጊ ዝተደንገገሎም ይሪኡ።  ነቶም ኣናእሽተይ ህዝብታት እታ ሃገር ተወሳኺ ናይ ውሕስና ተግባራት ኣለው።

ንዝተፈለየ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ንመንበሪ ሕቶ ንምቅራብ ንፖሊስ ብምግባር ናይ መንበሪ ፍቃድ ምርካብ ይካኣል ክም "መዕቆቢ ዝደሊ"። መንበሪ ቦታ እንድሕር ዘይብሎም ንፖሊስ ክዛረቡ ይግባእ በዚ ድማ ናብ ናብቲ ዞባ ሕቶ ይላኣኽ። እቲ ዞባ ድማ ንመዕረፊ ዝኸውን ቦታ ዋላ ኣብናይ ካልአይ መዕረፊ ምህላው ይርኢ SPRAR (ናይ መዕቆቢ መንበሪን ሕቶ ዘለዎም ናይ ሓላዋ ግልጋሎት) ወይ ከም መማረፂ ናይ መጀመርታ መዕረፊ(CARA/CAS)። ብዘሎ ናይ አቕርቦት ሕፅረት መሰረት ንነዊሕ እዋን ክትፅበዩ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ደማ ካብቲ ዘእተኹሙሉ ቦታ ናብ ካሊእ ክትዘወወሩ ትኽእሉ። ኣብ ናይ መጀመርታን ካልኣይን መቐበሊ ንሓፂር ኣዋን ጥራሕ ክትፀንሑ ትኽእሉ እዚ ክናዋሕ ዝኽእል ክሳብ ናይ መዕቆቢ ሕቶ ካይዲ ዝዛዘም ይኸውን። ኣብ ውሱናት ጉዳያት ክሳብ ብሕጊ ዝውሰን ኣብ ናይ CARA ወይ ድማ ኣብ CPSA-Hotspot/CIE ማላት እውን ኣብ መፍለይን መውፅእን ክትዓርፉ ትኽእሉ።

ምትሕብባርን ሓገዝን

ሐደ ግዜ ናይ መንበሪ ፍቃድ ምሰረኸቡ ናብ ናይ እቶት ቤሮ ናይ ግበሪ ከፋሊ ኮድ ክወሃቦም ክሓቱ ይግባእ። ኣብ ናይቲ (ከባቢ ናይ ጥዕና ማእኸል) ናይ ጥዕና ካርድ ምሕታት ይካኣል ኣብ ገዛ ክሪኦም ዝኽእል ዶክተር ክወሃቦም ምእናታን። ዋለ ናይ መንበሪ ፍቃድ ኣይወሃቦም ናይ ድንገተኛ ግልጋሎት ናይ ምርካብ መሰል አለዎም። ናይ መንበሪ ሕቶ ዘለዎም ቤተሰብ ደቆም አብ ናይ ህዝቢ ትምህርቲቤታት ናይ ምምሃር መሰል አለዎም መናእሰይ ድማ ናይ ሞያ ትምህርቲ ዝረኽቡሉ ኩነታት ናይ ምጥቃም መሰል አለዎም። ኣብ መዕረፊ እንድሕር ዝነብሩ ኮየኖም ምግቢ እውን ይቀርበሎም አዩ ብዝተወሰነ መልክዑ ድማ ናይ ጣልያን ቋንቋ ይምህረቲ ይወሃቦም (ብፍላይ SPRAR ከምኡ እውን CAS)

ካብ ናይ ስራሕ ዕድል ምርካብ፣ ናይ ጥዕና፣ ናይ ትምህርቲን ንዋየት ግልጋሎት ብተወሳኺ ኣብ ጣልያን ናይ ዓለም ለኸ ናይ ስደተኛታት ሐለዋ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ናይ ገዛ ከምኡ እውን ምስ ናይ ቤተሰበ ናይ ምርካብ መሰል አለዎም። ናይ ጣልያን ዜግነት ዝረኽቡ ስደተኛታት ድሕሪ 10 ዓመት ኣብቲ ሃገር ምቅማጥ እዩ በቲ ብሕጊ ዝተመጠ መሰራት ንዝበለፀ ሓበሬታ CINFORMI ገፅ}). ይርኣዩ። ናይ ሰብኣዊ መሰል ሓለዋ ዘለዎም ሰባት ከም ናይ ስደተኛታት ምስ ቤተሰብ ናይ ምርኻብ መሰል የብሎምን። ናይ ዓለም ለኸ ናይ ስደተኛታት ሐለዋ ተጠቀምቲ ዝኮኑ መሰላት ሓበሬታ ንምርካብ SPRAR Guide.

ትምህርትን ስልጠናታትን

ኣብ ጣልያን ምምሃር ይካኣል እዩ ነገር ግን ብመጀመርታ ናይ ጣልያን ቋንቃ ክመሃሩ ይግባእ። ዘለዎም ሕሉፍ ናይ ትምህርቲ ዲፕሎማ ኣፍልጦ ምራካብ ይኽእሉ። ትሕት ኢሉ ናይ ጣልያን ቋንቋ ትምህርትታት ይረኽቡ። ዘለዎም ሕሉፍ ናይ ትምህርቲ ዲፕሎማ ኣፍልጦ ኣብ ጣልያን ንምርካብ በይዞኦም እሉዚ ምርበብ ሓበሬታ ይከታተሉ CIMEA ። ኣብ ዩኒቬርሲቲ ክመሃሩ እንድሕር ደልዮም ናብ ናይ ውፃኢ በሮ ብምኻድ ምምልካት ይኽእሉ ዝኣትውሉ ሽም አቲ ዮኒቨርሲቲ ሓዊሶም። እዚ ገፅ እዚ ኣብ ጣልያን ዘለዋ ዮኒቨርሲቲታት ዝርዝር ዝሓዙ የርእዩ page ናይ ሞያ ስልጠና ክወስዱ እንድሕር ደልዮም ኣብ ናይ መናእሰይ ናይ ሞያ መምሀሪ መእኸላት List (CPIA) ይጎብንዩ።   

ናይ መናእሰይ ናይ ሞያ ትምህርቲ(CPIA) ዝህቡ ትካላት ብንእሽተይ ዋጋ ናይ ጣልያን ቋንቋታት ትምህርቲ ንወፃኢ ዜጋታት ይህቡ። ናይ ቋንቋ ምዘናን ማእኸል በናይ ወፀኢ ዜጋታት ዩኒቨርሲቲ ይወሃብ(CVCL) ናይ ፈተና ግዘታት ናየ ጣለያንኛ ምስክር ወረቐት (CELI)። ብዛዕባ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ መንበሪ ፍቃድ ምርካብ ኣብ ጣልያን ሐቤሬታ ኣብዚ ምርካብ ይኽእሉ ኣብዚ. ብቀጥታ ናይ ኢንተርኔት ብምጥቃም ዝተወሰኑ ናይ ጣልያን ትምህርትታት ምርካብ ይኽእሉ ኣብ ናይ ቤሄራዊ ጣብያ ቴሌቪዝን RAI ከምኡ እውን ALMA TV.

ዕዳጋ ዕዮ

እቲ ናይ መጀመርታ ናይ መንበሪ ፍቃድ ንከባቢ ክልተ ወርሒ ንምሰራሕ ኣየፍቅድን እዩ። እቲ ናይ መዕቆቢ ጉዳያት አብ ውሽጢ 6 ኣርሕ እንድሕር ዘይተወዲኡ ዝደንጎየሉ ድማ በቲ አመልካቲ ፀገም እንድሕር ዘይኮይኑ እቲ ነይ መንበሪ ፍቃድ ን6 ኣዋርሕ ይሕደስ ከምኡ እውን ክሰርሕ ፍቃድ ይረክብ። ብሓፈሻ ተጠቀምቲ ዓለም ለኸ ሓለዋ ዝኾኑ ብናይ መንበሪ ፍቃዶም ክሰርሑ ይኽእሉ።

ናይ ሰራሕተኛታት ርክብ ኣብ ጣልያን ሰልስተ ዓይነት ክኸውን ይኽእል።

 • ናይ ሰራሕተኛ ኩነታት (ግዝያዊ፣ ቀዋሚ፣ ወቕጣዊ ውዕሊ)
 • “Pseudo” ናይ ባዕሎም ሰራሕ ዝሰርሑ (ዝተጠናኸረ ናይ ተኸታታሊ ውዕሊ);
 • ናይ ባዕሎም ሰራሕ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት

“pseudo” ናይ ዓርሱ ስራሕ ብሙሉእነት ወይም ብኽፋል ዝሰርሕ ምሰቲ መስራሓይ ጥንክር ዝበለ ርክብ ዘለዎ ዳርጋ ልክዕ ከም ናይ ዓርሱ ስራሕ ዝሰርሕ። ካብ ከልኦት ዝተፈለየ ናይ ናይ ዓርሱ ስራሕ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ዝተፈላላዩ ጥቅማ ጥቅምታት ይረኽቡ ንኣብነት ናይ ሕማም፣ ወሊድን፣ መድሕንን ዕረፍቲ ይረኽቡ (ንኣብነት፣ቤተሰባት፣ ሕማምን፣ ናይ ኣዶነት ክፍሊትን ውሕስና ሓለዋን)።   እቲ ዝነአሰ ናይ ሰራሕ ደሞዝ ዝውሰን ብናይ ሐበራዊ ስምምዕ ኮይኑ ብብሄራዊ ክልላዊ ደረጃ ይውሰን። ብዛዕባ ናይ ጣልያን ናይ ጉልበት ዕዳጋ ሕግታትን ደንብታትን ንምፍላጥ ጥርኑፍ መብርሂ ብናይ ሚኒስትር ሰራሕተኛታት ዝወፀ ረኣዩ።

ኣደላልያ ስራሕ

On the Italian page of the FromSkills2Work website you can find information about how or where to find a job or find help looking for a job. You might find job offers in the employment centres Centri per l’Impiego (CPI) located all over the Italian territory. After your registration, the CPI can provide you with information about training opportunities and supporting measures to look for a job in the provincial area covered by the Centre. In addition you might apply for a specific programme implemented by the Ministry of Labour, such as Inside and Percorsi, which include projects of social and economic inclusion for vulnerable migrants and unaccompanied minors.

You can also look on the FromSkills2Work page “Opportunities”, where you can see some vacancies available in Italy (under construction).

ናይ ጣልያን ናይ ሰራሕተኛታት ዝርዝር ብምርኣይ ተደላይ ክእለት ምፍላጥትኽእሉ እዚ ድማ ኣብ ገዕ ክእለት ንስራሕ ዝብል መርበብ ሓበሬታ ትረኽብዎ። ብጠቅላላ ኣብ ጣልያን ዘሎ ናይ ሰራሕ መፋለጢታት ኣበቶም ዓበይቲ ናይ ሰራሕ ሊስታ ዘውዕኡ ትካላት ብምርአይ ምፍላጥ ይካኣል (i.e. ADECCO, MANPOWER) ወይ (Centro per l’Impiego).

ኣብ ጣልያን ዝተወሰኑ ናይ ስራሕ ክእለታት ብሃገርን ብክልልን ደረጃ ተቀሚጦም እዮም። እቲ ናይ ሞያ እፍለጦ ምሃብ ስራሕቲ ዝካየድ ብዘለው ዝምድና ዘለዎም ትካለት እዩ። ንኣብነት ናይ ጥዕና ሚንስቴር ምስ ናይ ጥዕና ጉዳያት ዘለው ናይ ሞያ ኣፍልጦ ይህብ። ንዝበለፀ ሐቤሬታ ብዛዕባ ኣፍልጦ ምሃብ ሞያ እዚ ገፅ ምርኣይ ትኽእሉ ገጽ.

If you want to open a business, you can have a look at the guides created by the Veneto Region and Province of Milan to support migrants setting up business activities. You can also contact CNA World which supports foreign entrepreneurs to create their businesses, while raising awareness about the importance of migrant businesses in the local economy. “Italia Lavoro” also published the “Guide to incentives and business creation”, within the ACT programme - Supporting actions for the implementation of the labor policies, some specifically targeting migrants. Finally, you can find financial support through the microcredit or through Extrabanca, the first Italian bank created to serve foreign nationals residing in Italy and Italians who believe in the value of multiculturalism and social integration.

ኣደላልያ ሰራሕተኛ

ናይ ዓለም ለኸ ሓለዋ ተጠቃሚ ንምግባር ናይ ስራሕ ፍቃድ ዝረኸበ/ት ምኻኑ ምርግጋፅ የድሊ። ብዛዕባ እዚ ንምፋለጥን ሓበሬታ ንምርካብ ገፅ ዌብሳይት “Integrazione Migranti”ይጎብንዩ ። ሐደ ሓደ ከባብታት ኣብ ዓለም ለኸ ሓለዋ ተጠቃሚ ንምኻን መተባብዒ ይህባ እየን ንሶም ኣብ ቬንቶ ወይድማ ቶስካኒ እንድሕር ኣትዮም እዚ ከንብብዎ አለዎም ክፍሊ

ብመሰረት ዝተፈላለያ ኣካዳምያዊ ትካላት ብቐጻሊ ዘቕረባኦም ጭብጥታትን ተመኵሮን፡ ረብሓታት ምቝጻር ናይ ከም'ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት እዞም ዝስዕቡ እዮም፦ 
 • አፈላላይ ጠንካራ ናይ ሰራሕ ቦታ ክምስረት ይገብር ምኽንያቱ ድማ ውለቀ ሰባት ካብ ነኒሕድሕዶም ስለ ዝማሃሩ
 • ስደት ዓለም ለኻዊ ውድድራት የጠናኽር
 • ስደተኛታት ድርጅታት ሕፅረት ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ከየጋጥሞም ይሕግዝ
 • ስደተኛታት ዝተፈላላዩ ዓማዊል ይስሕቡ እዚ ድማ ሓዱሽ ናይ ዕዳጋ ዕድላት ይፈጥር
 • ዝተጣመሩ ስደተኛታት ብዘለዎም ዝላዓለ ናይ ስራሕ ምንፈሰ ዕውታት ይኾኑ ብተወሳኺ ድማ ንውነንቲ እቲ ንብራት ተኣመንቲ እዮም እዚ ድማ መጠን ምቕራይን ምቁራፅን ስራሕ ትቕንስ
 • ዝተፈላላዩ ሰባት ዘለውዎ ናይ ሰራሕ ቦታ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ናይ ፈጣራይነት ውድድርን መንፈስ የዕቢ
 • ስደት ምሰቲ ዘሎ ናይተ ከባቢ ንግዲ ክጣመሩ ይገብር
 • ስደት ዘሎ ናይ ንግዲ ምንቅስቓስ ምስ መንግስቲ ክተአሳሰር ይገብር

ኣብ ጣልያን ሓበሬታታትን ስልጠናታትን ይርከቡ እዮም ናይ ስራሕ ሓይሊ ንምክፍፋልን ትካላት ንምድላዋትን። ብዛዕባ ናይ ድርጅቶም ናይ ባህሊ ኣፍልጦ ክወስዱ እንድሕር ደልዮምን ሓበሬታ እንተደለዮምን ብ IOM Italyምርካብ ይኽእሉ።

ስራሕ ክረኽቡ ምሕጋዝ

ኣብ ናይ ዓለም ለኸ ናይ ስደተኛታት ሓለዋ ተጠቃሚ ንዘኾነ ሰብ ናይ ዕድል ንምሃብ እንትደልዩ እዚ ይመልከቱ እዚ ገፅ። ኣብዚ ዝርዝር ዝበለ ሓበሬታ ይረኽቡ ብዛዕባ ናይ ስደተኛታት ናይ ምትሕውሰ ከይዲ ክመኡ እውን ናይ ናይ ክእለት ምፍላይ መንገዲታት ሓዊሱ ናይ ዓርሰ ተበግሶ ስራሕቲ ናይ ጣልያን ናይ ስደታኛታታን መዕቆቢ ደለይቲ ሐላዋ ከይድን(SPRAR)።

 

Valutation


Afin de nous aider avec le développement de ce site web, merci de consacrer quelques minutes à répondre au questionnaire.

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ