ሓበሬታንስደተኛታት

ዕድልክትረኽቡትደልዩ ዶ?

ዕድልክትረኽቡትደልዩ ዶ?

On this page you will find information when you are a refugee in the Netherlands and you are looking to access the Dutch labour market, have your skills or diploma validated, or if you want to know more about the rules and regulations concerning work.

ናይ መኖርያ ቤት ፍቃድ ተሃሊዎም( II ወይም V ይጽሓፉ) እዚ ኣብ ኒዘርላንድ ክሰርሑ ይገብሮም እዩ፣ እዚ ማለት እቲ ሓላፊ ናይ ስራሕ ፍቃድ ከውጻአሎም ኣይደልን። ናይ ነባርነት ፍቃድ ከካትቶም ዘለዎ ‘ኣርቢየድ ቨርጂ ቶጊስታን፣ TWV ኒት ቨርሲት( ስራሕ ተፈቂዱ፣ ናይ ስራሕ ፍቃድ ኣየድልን)። ኣሉታዊ ናይ ዕቑባ ኩነታት ኣብ ናይ ሞያ ስልጠናን ልዑል ትምህርቲን ክትሳተፉ ዕድል የቕርብ እዩ፣ ንስኹም ድማ እቲ ዘለኩም ናይ ትምህርቲን ስራሕን ልምዲ ሕጋዊ ንክትገብሩዎ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ(በ,ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብዚ ተፅዓኑ) ኣብ ናይ ዕቑባ ሓተታ ከይዲ እንተድኣሃሊኹም ንናይ ግብረሰናይ ስራሕቲ ክትምዝገቡ ትኽእሉ። ክፍያ ዘለዎ ስራሕ ዝፍቀድ ናይ መጠለያ ዉሳኒ ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ክወስድ ከሎ እዩ። ካበኡ ማመልከቻ ናብ COA(ናይ መጠለያ ደለይቲ ማእኸላይ ኣጂንስይ)።

 
 
 
 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ