ቤልጂዩም

A választott országra vonatkozó tartalom magyar nyelven nem elérhető

ኣብዚ ገፅ እዚ ብዛዕባ ናይ ቤልጅየም ስራሕ ዕዳጋ ሓበሬታ ትረኽቡ: ቀይዲታት፣ ፈጠራታት፣ ናይ ክእለት ኣፍልጦ፣ ደጋዊ ርክባትን ካልኦትን።  

ቤልጅየም ሰለስተ ክልል ዘለዋ ናይ ፌደራል ሃገር እያ (ብራስለስ፣ ፍላንደራትን ዋሎንያን)። ኣብ ቤልጂየም ምስ ናይ ስደተኛታት ፖሊሲ ዝተተሓሓዘ ብቕዓት ኣብ ብዙሓት ናይ ፌደራል ግዝኣት ክፍሊታት፣ ከባቢታትን ክልላትን ይኽፈል። ስለዚ ቤልጅየም ንኩሎም ምስ ስደተኛታት ዝተተሓሓዙ ነገራት ሓላፍነት ዝወስድ ሓደ መንገስታዊ ኣካል የብላን፣ ስለዚ ዝተፈላላዩ ስደታት፣ ዕቑባን ምትሕብባርን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላቱ ይካየድ። ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ዓለም ለኻዊ ሓለዋ ካብ ዕቑባ ሓተትቲ ማእከል ናብ ውልቃዊ ገዛ ንክሓልፉ ናይ ከባቢያዊ ማሕበረ ሰብ ደሕንነት ማእኸላትን NGO ን ኣገደስቲ ይኾኑ ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ውን ይሳተፉ። ናይ ስደተኛ ፍቓድ ወረቐት ዝተወሃቦም ሰባት ናይ ስራሕ ፈቓድ ኣየድልዮምን ናይ ስራሕ ዕዳጋ ውን ብቐጥታ ይሳተፉ። ናይ ሓለዋ ፈቓድ ዝተወሃቦም ሰባት (ንሓደ ዓመት መንበሪ ፈቓድ ዝተወሃቦም) ናይ ስራሕ ፈቓድ የድልዮም (ኣብ ናይ ውልቆም ትካል ዘይሰርሑ እንተኾይኖም)። ብዛዕባ ናይ ክእለታትን ዲፕሎማን ኣፍልጦ ሓበሬታ ኣብ ENIC-NARIC.ይርከብ።


 
 
 

Skills2Work-ről

A Skills2Work projekt célja a nemzetközi védelem alatt állók* munkaerő-piaci integrációjának elősegítése a formális és informális képességek és kompetenciák korai validálásának elősegítésével. Ez a releváns hatóságok, közvetítők és munkáltatók befogadási kereteinek és kapacitásainak a támogatásán keresztül érhető el, valamint azáltal, a nemzetközi védelem alatt álló személyek hozzáférést javítjuk a képességek és végzettségek elismertetetésével foglalkozó információkhoz és szolgáltatásokhoz. 

*Az egyszerűség és tisztánláthatóság kedvéért, az összes nemzetközi védelmet élvező személy (mind a Genfi Konvenció szerinti menekültek, mind a kiegészítő védelmet élvezők) leírására a “menekült” kifejezést használjuk ezen a weboldalon.

Olvasson tovább

Felhasználói kérdőív


 A weboldal további fejlesztésének segítésére, kérjük, hogy töltsön el egy percet a kérdőív kitöltésével.  

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ