ቤልጂዩም

ብኽብረትኩም እትደልይዎ ክልል ምረፁ

ኣብዚ ገፅ እዚ ብዛዕባ ናይ ቤልጅየም ስራሕ ዕዳጋ ሓበሬታ ትረኽቡ: ቀይዲታት፣ ፈጠራታት፣ ናይ ክእለት ኣፍልጦ፣ ደጋዊ ርክባትን ካልኦትን።  

ቤልጅየም ሰለስተ ክልል ዘለዋ ናይ ፌደራል ሃገር እያ (ብራስለስ፣ ፍላንደራትን ዋሎንያን)። ኣብ ቤልጂየም ምስ ናይ ስደተኛታት ፖሊሲ ዝተተሓሓዘ ብቕዓት ኣብ ብዙሓት ናይ ፌደራል ግዝኣት ክፍሊታት፣ ከባቢታትን ክልላትን ይኽፈል። ስለዚ ቤልጅየም ንኩሎም ምስ ስደተኛታት ዝተተሓሓዙ ነገራት ሓላፍነት ዝወስድ ሓደ መንገስታዊ ኣካል የብላን፣ ስለዚ ዝተፈላላዩ ስደታት፣ ዕቑባን ምትሕብባርን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላቱ ይካየድ። ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ዓለም ለኻዊ ሓለዋ ካብ ዕቑባ ሓተትቲ ማእከል ናብ ውልቃዊ ገዛ ንክሓልፉ ናይ ከባቢያዊ ማሕበረ ሰብ ደሕንነት ማእኸላትን NGO ን ኣገደስቲ ይኾኑ ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ውን ይሳተፉ። ናይ ስደተኛ ፍቓድ ወረቐት ዝተወሃቦም ሰባት ናይ ስራሕ ፈቓድ ኣየድልዮምን ናይ ስራሕ ዕዳጋ ውን ብቐጥታ ይሳተፉ። ናይ ሓለዋ ፈቓድ ዝተወሃቦም ሰባት (ንሓደ ዓመት መንበሪ ፈቓድ ዝተወሃቦም) ናይ ስራሕ ፈቓድ የድልዮም (ኣብ ናይ ውልቆም ትካል ዘይሰርሑ እንተኾይኖም)። ብዛዕባ ናይ ክእለታትን ዲፕሎማን ኣፍልጦ ሓበሬታ ኣብ ENIC-NARIC.ይርከብ።


 
 
 

Il progetto

Il progetto Skills2Work mira a promuovere l'inclusione nel mercato del lavoro dei  rifugiati promuovendo la validazione iniziale delle capacità e delle competenze formali e informali. Ciò si ottiene rafforzando il sistema di inclusione e le capacità delle autorità competenti, degli intermediari e dei datori di lavoro e migliorando l'accesso alle informazioni e ai servizi relativi al riconoscimento delle competenze e delle qualifiche dei beneficiari di protezione internazionale.

 * Per semplicità e chiarezza, in questo sito il termine “rifugiato” fa riferimento a tutti i beneficiari di protezione internazionale (sia coloro che vengono riconosciuti rifugiati secondo la Convenzione di Ginevra che i titolari di protezione sussidiaria)

Per saperne di più

Questionario di valutazione


Per aiutarci a migliorare il sito, ti chiediamo di dedicare un minuto alla compilazione del questionario

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ