Veelgestelde Vragen (FAQ)

Op deze pagina vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het onderwerp arbeidsmarktintegratie. Als u de informatie niet zoekt die u zoekt, kunt u hier contact opnemen met het project management team (FAQ is in aanbouw).

መግለጺታት

ብመሰረት ወግዓዊ ኣረዳድኣ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ሓደ ተጠቃሚ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ዝበሃል ሰብ፦ 'ከም ዕቑብ ስደተኛ ተቐባልነት ዝረኸበ ወይ ከኣ ብሰብኣዊ መሰል ተቐባልነት ንዝረኸበ እዩ።

'ናይ ዕቑብ ስደተኛ ተቐባልነት' ክበሃል እንከሎ ከም'ዚ ዚስዕብ መግለጺ ይወሃቦ፦ ‘ ሓደ ሰብ ስደተኛ ዝበሃል፡ ብሰንዲ ከቢድ ኵነታት፡ ብሰንኪ ኲናት ወይ ዕግርግር ዓዱ ገዲፉ ንኽስደድ ዝተቐስበ ሰብ እዩ። ሓደ ስደተኛ ብሰንኪ ዓሌት፡ ሃይማኖት፡ ሃገራዊ መንነት፡ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ወይ ብሰኪ ምስ ሓደ ማሕበራዊ ጕጅለ ዘለዎ ኣባልነት፡ ኣሳዳዲ ኵነታት ከይቅድሞ ከምዝሰግዐ፡ ኩሉ ሳዕ ብጭብጢ ከረድእ ይኽእል። መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣይክእሉን ወይ ድማ ብሰንኪ ዘለዎም ስግኣት ክምለሱ ኣይክእሉን። እቶም ቀንዲ ከም ጠንቂ ምምዝባል ናይ ዕቑባት ስደተኛታት ዝጥቀሱ ምኽንያታት ብሄራዊ፡ ቀቢላውን ሃይማኖታውን ዕግርግር እዮም' (ከምኡ'ውን ነዚ ዚስዕብ ሓበሬታ ተመልከት፦ ዩ.ኤን.ኤች.ሲ.ኣር.

ኣብ  ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ኵነተ-ውሕስነት ክበሃል እንከሎ ከም'ዚ ዚስዕብ ይግለጽ፦ከም'ቲ ዓለም-ለኻዊ ሕጊ ዝብሎ ናብ ናይ መበቆል ሃገሩ ምስዝምለስ ከቢድ ጕድኣት ከጋጥሞ ስለዝኽእል፡ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ኵነተ-ውሕስነት ዝተዋህቦ ውልቀ-ሰብ (ከምኡ'ውን ነዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ተመልከቱ፦ EUR-LEX 

ጠቕምታት ኰኑ መሰላት ናይ'ቶም ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ኵነተ-ውሕስነት ዝዀኑ ውልቀ-ሰባት ዑቕባ ዝዋሃብ፡ ብሃገራዊ ሕጊ መሰረት እዮ። እዚ፡ እንተወሓደ፡ ንደገፍ ኣታዊ፡ ንናይ ግዜ ሕማም ሓገዝ ከምኡ'ውን ንናይ ጥንስን ወለዲን ሓገዝ ዝሽፍን ክኸውን ይግባእ። ከምኡ'ውን ንጉዳይ ተጠቃምነት ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና፡ ማለት ንኣካላውን ኣእምሮኣውን ሕክምና ብዝምልከት። ንመሰላትን ሓላፍነታትን ናይ ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ብዝምልከት ተወሳኺ ድዩስ ዝርዝራዊ ሓበሬታእትደልዩ፡ ነቲ ንሃገርኩም ዝምልከት ገጽ ናይ'ዚ ዝስዕብ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ።

 

ምጥሕብባርን ሓገዝን

እቲ ኣብ እዋን ምእታውኩም ዝወሃበኩም ሕጋዊ ኵነተ-ሃለዋት፡ ኣብ ሕግታትን መምርሒታትን ናይ'ታ ትቕመጡላ ሃገር ዝምርኮስ ክኸውን እዩ። ኣብ ሓያለይ ሃገራት፡ ናብ'ታ ሃገር ኣብ ዝኣተኹሙሉ እዋን መንበሪ ፍቓድ ንኺወሃበኩም መመልከቲ ከተቕርቡ የድልየኩም። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም ነታ ዝምልከታ ትቕመጡላ ሃገር ናብ ዝምልከት ፍሉይ ገጽ እተዉ።

እቶም ሕግታትን መምርሒታትን ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ንቕድመ-ኵነታት ምውሃብ መንበሪ ፍቓድ፡ ንዝወሃበሉ መገዲ ኮነ ነቶም ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ግዴታታት ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ነቲ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ፈትሽዎ።

ምውናን መንበሪ ፍቓድ ተጠቃሚ ናይ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታትን ዕድላትን ንምዃን ዘኽእል እኳ እንተዀነ፡ እተን ኣባል ዝዀና ሃገራት ምስ ኵነተ-ሃለዋት መንበሪ ፍቓድ ብዝተኣሳሰር ክረኽቡኦ ዝኽእላ ዓይነት ኣገልግሎት ግን ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ዝፈላለ እዩ። እንተወሓደ ንዝተወሰነ እዋን ክትጸንሑን ክትሰርሑን መሰል ኪህልወኩም እዩ። ብዛዕባ ዕድል ተጠቃምነት መሰል ዕዮ፡ ማሕበራዊ ድሕነት፡ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕናን ማሕበራዊ ውህደትን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም ናብ'ቲ ንሃገረ-መበቆልኩም ዝምልከት ገጽ እተዉ።

ንተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ኩሉ ሳዕ ደገፍ ፊናንሲያዊ ድሕነት ይወሃቦም እዩ። ይኹን እምበር እቲ ነዚ ዝምልከት ሕግን መመርሕን ድዩስ እቲ ዝወሃብ መጠን ፊናንሲያዊ ደገፍ ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ኣዝዩ ዝፈላለይ እዩ። ንደገፍ ፊናንሲያዊ ድሕነት ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም ናብ'ቲ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝረብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር እተው።

ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ከከም ፍሉያት ጠለባቶም ኣብ'ተን ዝቕመጡለን ሃገራት ኰይኖም ዝከታተልዎም ፕሮግራማት ማሕበራዊ ውህደት ኩሉ ሳዕ ይዳለዉ እዮም። ንኣብነት፡ ቋንቋኣዊ ስልጠና ከምኡ'ውን ምውሃብ ናይ'ቶም ንውልቃዊ መሰላትን ግዴታታትን ዝምልከቱ ሓበሬታታት። ነፍሲ-ወከፍ ኣባል ዝዀነት ሃገር ናይ ገዛእ-ርእሳ ፕሮግራም ከተዳሉ ኣለዋ። ስለዚ ዝተዳለዉ ፕሮግራማት ማሕበራዊ ውህደት ኣለዉ ዶ የለዉን፣ ከምኡ'ውን ዝርዝራት ናይ'ዞም ፕሮግራማት ከመይ ይመስሉ - ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ዝፈላለ ጉዳይ ይኸውን። ምንጪ

ኣብ መብዛሕትእን ሃገራት፡ እቲ መንግስቲ ወይ ሲቪላዊ ማሕበረ-ሰብ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ማሕበራዊ ውህደት ይውድብ። ንደገፍ ማሕበራዊ ውህደት ብዝምልከት ሓበሬታ ንምርካብ፡ ናብ'ቲ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝረብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር እተው'ሞ ኣብ ዝምልከቶ ፍሉይ ጕጅለ ጠውቑ። 'ስራሕ እደሊ ኣለኹ'። ኣብ'ዚ ገጽ እዚ፡ ብዛዕባ ማሕበራዊ ውህደት ድዩስ ኣብ'ታ እትቕመጡላ ሃገር - ኣብ መስርሕ ማሕበራዊ ውህደት ንዝግበር ደገፍ ብዝምልከት ዝያዳ ፍሉይ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

መብዛሕትአን ሃገራት ብወለንታ ድዩስ ብግዴታ ዝወሃብ ባህላዊ መላለዪ መደብ ይሰርዓ እየን። ኣብ'ታ እትነብሩላ ሃገር ከም'ዚ ምስዘይከውን፡ ሓበሬታ ኣብ ካልእ ከተናድዩ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት፡ ካብ ኢንተርነት ወይ ካብ ትምህርታዊ ትካል። ኣብ ገጽ ናይ'ታ እትነብሩላ ሃገር ንባህሊ ብዝምልከት ዝያዳ ንጹር ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

ብመሰረት እታ ትቕመጡላ ሃገር ዝተዳለዉ ውዱባት ናይ ሓበሬታ እዋናት ወይ ናብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተተርጐሙ ትሕዝቶታት ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ኣለዉ። እዚ ዝምልከተኩም እንተዀይኑ ንምርኣይ፡ ብኽብረትኩም ናብ'ቲ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ትቕመጡላ ሃገር እተው።

 

ትምህርትን ስልጠናን

  ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት፡ ትምህርቲ ከም ናይ ዕምሪ ምሉእ ዕማም ስለዝውሰድ፡ ኣብ መዳይ ትምህርቲ-ንዓበይቲ ደገፍ ክገብራ ዝኽእላ ትካላት ኣለዋ። ብዛዕባ ዕድላት ትምህርቲ-ንዓበይቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ናብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር እተዉ።

ረቀቕቲ ክእለታት ክበሃሉ እንከለዉ ከም ንኻልኦት ናይ ምጥርናፍ ዝንባለ፡ ክእለት ምፍጣር ርክባት፡ ተዓጻጻፍነት፡ ከምኡ'ውን ምስ ካልኦት ናይ ምትሕብባር ክእለት ዝኣመሰሉ ባእታታት ውልቃውን ምብህሃላውን ብቕዓት የጠቓልሉ። ተጨበጥቲ ክእለታት ዝበሃሉ ድማ ቴክኒካውያን ክእለታት ኰይኖም፡ ሓደ ፍሉይ ዕማም ወይ ዕዮ ከተሳልጡ ብቕዓት ከምዘለኩም ዘመልክቱ እዮም። ተጨበጥቲ ክእለታት ዝያዳ ብቐሊሉ ክዕቀኑ ኰነ ብኣሃ ክግለጹ ይኽእሉ። ረቀቕቲ ክእለታት እንታይ ምዃኖም ብልክእ ክዕቀኑ ቀሊል ኣይኮነን፡ ግና ኣብ ዝተፈላለያ ትካላትን ዓይነታት ስራሕን ኣብ ጠቕሚ ክውዕሉ ይኽእሉ። ሓደ መካኒክ ናይ ማኪና ዝውንኖ ረቂቕ ክእለት፡ ንሱ ምስ መሳርሕቱ ተሓባቢሩ ክዓዪ፡ ከምኡ'ውን ምስ ሓላፊኡ ኰነ ዓማዊሉ ክረዳዳእ ከምዝኽእል ዘረጋግጽ እዩ። እቶም ተጨበጥቲ ክእለታቱ ግን ንሱ ኣብ መዳይ ማካይን ንዘለዎ ቴክኒካዊ ኣፍልጦ፡ ከምኡ'ውን ንብልሽታት ናይ ማኪና ብዝግባእ ገምጊሙ ክጽግን ከምዝኽእል ዝገልጹ እዮም።

ኣብ ዕዳጋ ዕዮ ዘተኰሩ ስልጠናታት ኣመዓባብላ ረቀቕቲ ክእለታትን ተጨበጥቲ ክእለታትን (ንዝቐደመት ሕቶ እውን ተመልከቱ) ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ክርከቡ ይኽእሉ። ኣብ'ዚ ስልጠና እዚ ተገዳስነት ምስዝህልወኩም፡ ንኣገባብ ኣደላላያ ዕድላት ስልጠና ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ምእንቲ ክትረኽቡ፡ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ንዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ተወከሱ።

ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትመሃር ዝከኣል እኳ እንተዀነ፡ ዝበዝሕ ግዜ ከም ቅድመ-ኵነት ቋንቋ ናይ'ዘን ሃገራት ምጽናዕ ኣድላዪ እዩ። ብዘይካ'ዚ፡ ቅድሚ ሕጂ ንዝሓዝኩሞም ወረቓቕቲ ትምህርቲ ወይ ዲፕሎማታት ተቐባልነት ከምዝረኽቡ ምግባር ኩሉ ሳዕ ኣድላዪ እዩ። ንወረቓቕቲ ትምህርቲ፡ ምርግጋጽ ተቐባልነቶምን ጉዳይ ምትርጓሞምን፡ ከምኡ'ውን ኣብ'ታ ሃገር ትምህርቲ ንምቕጻል ክትፈልጥዎም ንዘድልዩኹም ፍሉያት ቅድመ-ኵነታት ብዝምልከት፡ ነቲ ንሃገረ-መበቆልኩም ዝምልከት ገጽ ተወከሱ።

ኣብ ሕግታትን መምርሒታትን ናይ ነፍሲወከፍ ሃገር ዝምርኮስ ጉዳይ እዩ። ስለዚ፡ ንኽትመሃሩ ክትወስድዎም ትኽእሉዎን ዘለኩምን ስጉምትታት ብዝምልከት ዝያዳ ምእንቲ ክትፈልጡ፡ ነቲ ነዛ ሕጂ ትቕመጡላ ዘለኹም ሃገር ዝምልከት ገጽ ክፈቱ።  

 

ዕዳጋ ዕዮ

ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት* ዘበሉ ውልቀ-ሰባት መንበሪ ፍቓድ ምስ ሓዙ ወይ ብዘይ መንበሪ ፍቓድ ንኽሰርሑ ይፍቀደሎም እዩ። እቲ ሓደ ሰብ ክሰርሓሉ ዝፍቀድ ብዝሒ ሰዓታትን ንውሓት እዋንን ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ዝፈላለ እዩ። ንነፍሲወከፍ ሃገር ብዛዕባ ዝምልከቱ ሕግታትን መምርሒታትን ዝያዳ ንኽትፈልጡ፡ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ንዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ተወከሱ።

መስርሕ ምርካብ ፍቓድ ዕዮ ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ዝፈላለ እኳ እንተዀነ፡ ኩሉ ሳዕ ኣድላዪ እዩ ማለት ግን ኣይኰነን። ስለዚ፡ ብኽብረትኩም ንመስርሕ ምርካብ ፍቓድ ዕዮ ብዝምልከት ዝያዳ ንኽትፈልጡ፡ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ንዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ክፈቱ።

ነቲ ኣብ'ታ ትነብሩላ ሃገር ዘሎ ናይ ስራሕ ባህሊ ብዝምልከት ዝያዳ ክትፈልጡ እንተደሊኹም፡ ምስ ሓደ ትካል ኣገልግሎት ደገፍ ማሕበራዊ ውህደት ወይ ደገፍ ምስ ዝህባ ማሕበራውያን ትካላት ምዝርራብ ክጠቕመኩም ይኽእል ። ንባህሊ ስራሕ ናይ'ታ እትደልይዋ ሃገር ከተጽንዕዎ ብዛዕባ ዘሎ ተኽእሎ ዝያዳ ንኽትፈልጡ፡ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ንዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ክፈቱ።

እቲ ንሕጋዊ ቅድመ-ኵነታት፡ መሰላትን ሓላፍነታትን ስራሕ ዝምልከት ሓበሬታ ካብ ሓንቲ ሃገረ-ነባርነት ናብ ካልእ ኣዝዩ ይፈላለ። ብዛዕባ እዞም ሕግታት መምርሒታትን ዝያዳ ክትፈልጡ ምስእትደልዩ፡ ነቲ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ፈትሽዎ።

እዚ ኣብ ዕድሜኹም፡ ከምኡ'ውን ኣብ ብዝሒ ናይ'ቲ ኣብ ሰሙን ትሰርዎ ሰዓታት ወፍሪ ዝምርኮስ ጉዳይ እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝተሓተ ክፍሊት ደሞዝ ናይ'ታ ትነብሩላ ሃገር ብዝያዳ ክትፈልጡ እንተደሊኹም፡ ናብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ኣቲኹም ኣንብቡ።

ቅርጺ ዕዳጋ ዕዮ ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ዝፈላለ እዩ። ስለዚ፡ ብዛዕባ እዚ ቅርጺ እዚ ዝያዳ ኣፍልጦ ንኽትረኽቡ፡ ነቲ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ፈትሽዎ።

 

ንዕዳጋ ዕዮ ምድላው

ንኣጸሓሕፋ ሰነድ ሞያዊ መግለጺ (ሲቪ) ወይ መሰነይታ ደብዳቤ ብዝምልከት ሓበሬታ ወይ ሓገዝ እንተደሊኹም፡ እዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ደገፍን ሓበሬታን ይህብ እዩ፦  ብዛእባ ኣብ ሃገርኩም ወይ ከባቢኹም ዝያዳ ደገፍ ዝወሃብ እንተዀይኑ ንምርኣይ፡ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ንዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

እቶም ኣብ ካልእ ሃገር ዝተዋህበኩም ዲፕሎማታትን ሰርቲፊኬታትን ተቐባልነት ከምዝረኽቡን ከምዝትርጎሙን ክትገብሩ እንተደሊኹም፡ ኣብ'ታ ትቕመጡላ ሃገር ነዚ ዝምልከት ተኽእሎ ክህሉ ይግባእ። ብዛዕባ እዞም ተኽእሎታት እዚኣቶም ብዝያዳ ክትፈልጡ ምስእትደልዩ፡ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ንዝርከብ ገጽ ናይ'ታ እትነብሩላ ሃገር ተወከሱ።

ቅዳሕ ናይ ዲፕሎማታትኩምን ሰርቲፊኬታትኩምን ምሳኹም ምስዘይህልዉ፡ ኣብ ገለ ሃገራት ሞያኹምን ትምህርታዊ ፍልጠትኩምን እተገምግሙሉ ዕድል ኣሎ። እዚ ዕድል እዚ ኣብ'ታ ትቕመጡላ ሃገር ውን ዝርከብ እንተዀይኑ ንምፍላጥ፡ ናብ ገጽ ናይ'ታ ሃገር ኣቲኹም ኣንብቡ።

ኣይተመሃርኩምን ወይ ዝዀነ ይኹን ስልጠና ኣይወሰድኩምን፤ ግና ንዓኹም ዝኸውን ዕድል ስራሕ ኣሎ። ኣብ ገሊኡ፡ እናተማሃርኩም ክትሰርሑ ውን ትኽእሉ ኢኹም። ክትመሃሩ እንተደሊኹም ውን ተኽእሎታት ኣለዉ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ንዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ተወከሱ።  

 

ኣደላልያ ስራሕ

ኣብ ነፍሲወከፍ ገጽ ናይ'ታ ተሳታፊት ዝዀነት ሃገር ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ከመይ ጌርኩም ስራሕ ወይ ንኣገባብ ኣደላላያ ስራሕ ዝምልከት ሓገዝ ትረኽቡሉ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ። ናብ መዕተዊ ናይ'ቲ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ምስእትኣትዉ፡ ነታ ትደልይዋ ሃገር ምስ መረጽኩም 'ኣደላልያ ስራሕ' ዝብል ምድብ ትሕዝቶ ምረጹ። እዚ ድማ ስራሕ ኣብ ምድላይ ክጠቕሙኹም ናብ ዝኽእሉ ሓበሬታታትን መኽፈቲ መስመራት ናይ ካልኦት ነቝጣታት ገጽ ሓበሬታን ከብጽሓኩም እዩ።


ነዚ ዚስዕብ ገጽ ውን ክትምልከቱ ትኽእሉ ኢኹም፦ ዕድላት - ኣብ'ታ ትቕመጡላ ዘለኹም ሃገር ንዘለዉ ገለ ክፉታት ናይ ስራሕ ቦታታት ንኽትርእዩ። ነዚ ሓበሬታ እዚ ድሕሪ ምንባብኩም ገና ሕቶ ኣለኩም ዶ? በዚ መገዲ እዚ ርኸቡና፦

ናብ'ታ እትቕመጡላ ሃገር ምስኣተኹም፡ መጀመርታ መንበሪ ፍቓድ ንኽትረኽቡ ዘድሊ ዘበለ ሕጋዊ መስርሕ ኣማልኡ። ኣብ'ታ ትቕመጡላ ዘለኹም ሃገር ብመስርሕ ማሕበራዊ ውህደት ክትሓልፉ እውን ግዴታዊ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕሪር'ዚ ስራሕ ንኽትጅምሩ ቅቡላት ትዀኑ ማለት'ዩ። ኣብ'ቶም ንተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት* ዝምልከቱ ሕግታትን መምርሒታትን ኣጀማምራ ስራሕ ናይ'ታ እትቕመጡላ ሃገር ዘተኰረ ፍሉይ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ፡ ነቲ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ፈትሽዎ።

ኩላተን እዘን ሃገራት እዚኣተን፡ ደቅኹም ኣብ እዋን ሰዓታት ስራሕኩም ዝእለዩሉ ተኽእሎ ዘጣጥሓ እየን። ይኹን እምበር፡ ክፍሊት ኣገልግሎት ክንክን ህጻናት ደቅኹም ባዕልኹም ዲኹም እትኸስርዎ ወይስ ናቱ ክፍሊት ይወሃበኩም እዩ - ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ዝፈላለ ጉዳይ እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም ነዚ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ተመልከቱ።

ሓያለይ ሃገራት ንስንኩላን ዝዀኑ ፍሉያት ኣማራጺታት ይህባ እየን። ዝርዝራት ናይ'ዞም ሓለፋታት እዚኣቶም ግን ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ዝፈላለዩ እዮም። ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ ድዩስ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ውህደት ናይ'ታ እትቕመጡላ ሃገርምስ ዝሰርሕ ሰብ ንኽትራኸቡ፡ ብኽብረትኩም ነዚ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ተመልከቱ።

ብዙሓት ሃገራት ንዕዮኣዊ ደገፍ፡ ንመንጎኝነት ወይ ንዝኽየዱ ቦታታት ዝምልከቱ ፍሉያት ማእከላት እኳ እንተሃለውወን፡ እተን ክትውከሱወን እትኽእሉ ውድባት ወይ ትካላት ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ዝፈላለያ እየን። ንኣማራጺታት ስራሕ ኰነ ምስኡ ንዝተኣሳሰር ደገፍ ብዝምልከት ዝያዳ ንኽትፈልጡ፡ ነቲ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ፈትሽዎ'ሞ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይ'ቶም ዘለዉ ተኽእሎታት ክትረኽቡ ኢኹም።

እዚ፡ ኣብ'ቲ ኣቐዲምኩም ኣብ'ቲ ሕጂ እትነብሩሉ ዘለኹም ቦታ ኣብ ዝደለብኩሞ ተመኵሮ፡ ክእለትን ትምህርትን፡ ከምኡ'ውን -ከም'ቲ ኩሉ ሳዕ ዝበሃል- ኣብ ዘለኩም ፍናን ዝምርኮስ ጉዳይ እዩ። ኣብ ዕዳጋ ዕዮ ዘለኩም ተወዳዳርነት ክብ ክብልን ኣብ ውሽጢ ኮምኩም ብዛዕባ ዘጋጥሙኹም ዕድላት ክፉት ኣእምሮ ምእንቲ ክህልወኩምን፡ ንቛንቋ ናይ'ታ እትቕመጡላ ሃገር ከተጽንዕዎ ኣገዳሲ እዩ። ተወሳኺ ፍሉይ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ፡ ነታ እትቕመጡላ ሃገር ንዝምልከት ገጽ ክፈቱ።

ንጠለባት ዕዳጋ ዕዮ ይኹን ኣብ'ታ እትቕመጡላ ሃገር ንዘለዉ ኣስራሕቲ ብዝምልከት ክትፈልጡ ምስእትደልዩ፡ ዕዮኣዊ ጉዳያት ንእተሳልጥ ትካል ተወከሱ። እዘን ትካላት እዚኣተን ኩሉ ሳዕ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይ ጠለባት ዕዳጋ ዕዮ ኣለወን። ናብ'ቲ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝርከብ ገጽ ናይ'ታ እትቕመጡላ ሃገር ምስእትኣትዉ፡ ናብ መርበባውያን ገጻት ናይ'ዘን ኣብ'ታ እትቕመጡላ ሃገር ዕዮኣዊ ጉዳያት ዘሳልጣ ትካላት ዘእትዉኹም መኽፈቲ መስመራት ክትረኽቡ ኢኹም።

መጀመርታ ነገር፡ ነቲ ኣብ'ታ እትቕመጡላ ዘለኹም ሃገር ዝዝረብ ቋንቋ ከተጽንዕዎ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ፡ ቋንቋ እንድህሪ ፈሊጥኩም ኣብ ምርካብ ስራሕ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ መዳይ ክኢላዊ ዓቕምኹም ኩሉ ሳዕ ብዙሕ ዕድላት ዝፈጥር እዩ። ኣብ'ዛ እትቕመጡላ ዘለኹም ሃገር ከመይ ጌርኩም ስራኽ ከምእትረኽቡ ብዝምልከት ዝያዳ ንጹር ሓበሬታ ንኽትረኽቡ፡ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው ገጽ ናይ ዝምልከታ ሃገር ክፈቱ።   

ዝዀኑ ንኹሉ ዘሕብሩ ኣጋጣሚታት ምስዝውደቡ፡ ከም ልሙድ ብመገዲ ነቝጣታት መርበብ ሓበሬታ ናይ ምምሕዳራት ከተማ ድዩስ ፣ ናይ ማሕበራዊ ውህደት ደገፍ ትካላት ወይ ካልኦት ትካላት ይሕበሩ እዮም። ብኽብረትኩም ናብ'ቲ ነታ ትደልይዋ ሃገር ዝምልከት ፍሉይ ገጽ ናይ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እተዉ'ሞ፡ ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ናይ ሓንቲ ካብ'ዘን ትካላት ኣገልግሎት ርኸቡ።

ምስ ካልኦት ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ንኽትራኸቡ* ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ባህላዊ ማእከል ድዩስ መአከቢ ማእከል እንተ'ሎ ኣናድዩ ወይ ትካል ደገፍ ማሕበራዊ ውህደት ከም'ዚኦም ዝኣመሰሉ ኣኼባታት ይካየዱ ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ዝፈልጥ እንተዀይኑ ሕተትዎ። ኣብ'ዚ ነታ ትደልይዋ ሃገር ዝምልከት ፍሉይ ገጽ ናይ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ድሕሪ ምእታውኩም፡ ናብ ገጻት መብርሂ ናይ'ቶም ትደልይዎም ኣገልግሎታት ዘእትዉኹም መኽፈቲ ክትረኽቡ ኢኹም።

 

ኣደላልያ ሰራሕተኛ

መንበሪ ፍቓድ ናይ'ታ ዘለኹማ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዀነት ሃገር ዝሓዘ ዓለም-ለኻዊ ሰራሕተኛ ክትቈጽሩ እትደልዩ ኣስራሕቲ እንተዄንኩም፡ ናብ ምድሪ-ቤት ናይ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ድሕሪ ምእታው፡ ነታ እትደልይዋ ሃገር ድሕሪ ምምራጽ፡ ኣብ ዝምልከቶ ምድብ ትሕዝቶ ጠውቑ። 'ሰራሕተኛ እደሊ ኣለኹ'። ኣብ'ዚ ገጽ እዚ፡ ከመይ ጌርኩም ሰራሕተኛ ከምእትረኽቡ ዘብርህ ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ከምኡ'ውን ካብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ወጻኢ ናብ ዝዀኑ ተዛመድቲ መርበባውያን ገጻት ዝወስዱኹም መኽፈቲ መስመራት ክትረኽቡ ኢኹም።  

እቶም ንኣቈጻጽራ ተጠቃሚ ዓለም-ለኻዊ መሰል* ዝዀነ ውልቀ-ሰብ ዝምልከቱ ሕግታት፡ መምርሒታት፡ መሰላትን ግዜታታትን ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ዝፈላለዩ እዮም። ኣብ ገለ ሃገራት፡ ህላውነት ፍቓድ ዕዮ ግዴታዊ ክኸውን እንከሎ፡ ኣብ ካልኦት ግን ግዴታዊ ኣይኰነን። ብዛዕባ እዚ መስርሕ እዚ ብዝያዳ ንኽትፈልጡ፡ ናብ'ቲ ነታ እትቕመጡላ ሃገር ዝምልከት ገጽ ናይ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ብምእታው፡ ፍሉይ ሓበሬታን ካብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ወጻኢ ናብ ዝዀኑ ተዛመድቲ መርበባውያን ገጻት ዝወስዱኹም መኽፈቲ መስመራትን ርኸቡ።

ኣብ ሓያለይ ሃገራት፡ ሓደ ውልቀ-ሰብ ስራሕ ንምጅማር ተቐባልነት ዝረክብ፡ መንበሪ ፍቓድ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ምስዝሕዝ እዩ። ይኹን እምበር፡ እቲ እዚ ውልቀ-ሰብ እዚ ንኽንደይ ሰዓታትንን ክንደይ ንዝኣክል እዋንን ክሰርሕ ይኽእል - ኣብ'ታ ዝነብረላ ሃገር ዝምርኮስ ጉዳይ እዩ። ብዛዕባ ሕግታትን መምርሒታትን ናይ ነፍሲወከፍ ሃገር ንምፍላጥ፡ ነቲ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ብምኽፋት፡ ነቲ እትደልይዎ ምድብ ትሕዝቶ ምረጹ፦ 'ስራሕ እደሊ ኣለኹ' ወይ 'ሰራሕተኛ እደሊ ኣለኹ'።

ብመሰረት ዝተፈላለያ ኣካዳምያዊ ትካላት ብቐጻሊ ዘቕረቡኦም ጭብጥታትን ተመኵሮን፡ ረብሓታት ምቝጻር ናይ ከም'ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት እዞም ዝስዕቡ እዮም፦
- ሰራሕተኛታት ካብ ሓድሕዶም ክመሃሩ ስለዝኽእሉ፡ ብዙሕነት፡ ዝሓየለ ዓያዪ ዓቕሚ ኣብ ምፍጣር ሓጋዚ እዩ
- ምቕባል ስደተኛታት ዓለም-ለኻዊ ተወዳዳርነት የዕቢ እዩ
- ምቕባል ስደተኛታት፡ ኩባንያታት ሕጽረት ሰራሕተኛታት ብሓፈሻ፡ ዋሕዲ ፍሉይ ክኢላዊ ዓቕሚ ድማ ብፍላይ ንኽፍውሳ ይሕግዝ
- ስደተኛታት ስፍሕ ንዝበለ ስእሊ ዓማዊል ስለዝውክሉ፡ ሓደስቲ ዕድላት ዕዳጋ ኣብ ምፍጣር ኩሉ ሳዕ ሓገዝቲ እዮም
- ብዝግባእ ምስ ህዝቢ ዝተሓዋወሱ ስደተኛታት፡ ዝሓሸ ፍናንን ኣፍራይነትን ስለዘለዎም ዕዉታት እዮም። ከምኡ'ውን ኣብ ልዕሊ ኣስራሕቶም ጽቡቕ ፍቓድ ስለዘለዎም፡ ብኵራት ኰነ ቍጽሪ ናይ ዘየድልዩ ሰራሕተኛታት ኣብ ምውሓድን ሓገዝቲ እዮም
- ብዙሕነት ዘለዎ ዓያዪ ዓቕሚ፡ ኣብ ማእከል ሰራሕተኛታት ተወዳዳርነትን ዝንባለ ብርቂ ምህዞን ከምዝህሉ ይገብር
- ምቕባል ስደተኛታት፡ ሓንቲ ትካል ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ምስ ዝርከቡ ኮማት ስደተኛታት ንኽትዋሳእ የኽእላ
- ምቕባል ስደተኛታት፡ ሓንቲ ትካል ብዛዕባ ፖሊሲ ስደት ወይ ኣንጻር ፖሊሲ ስደት ምስ መንግስታት ንኽትዘራረብ የኽእላ

ኣብ ገለ ሃገራት፡ ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ዝዀኑ ሰራሕተኛታት ዝቘጸራ ትካላት ዝወሃባኦም ኣገልግሎታትን ድጎማታትን ኣለዉ። ብዛዕባ እዞም ኣገልግሎታት ወይ ድጎማታት እዚኣቶም ዝያዳ ንኽትፈልጡ፡ ኣብ'ዚ ምድብ ትሕዝቶ እዚ ክፈቱ፦ 'ተጠቃሚ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ዝዀነ ውልቀ-ሰብ ክቘጽር እደሊ ኣለኹ' ነታ እትደልይዋ ዘለኹም ሃገር ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ'ዚ ክረአ ኣለዎ።

ምስ ከማኹም ዝኣመሰሉ ወገናት ናይ ምሕባር ኰነ ሓበሬታ ናይ ምክፋል ዕድላት፡ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ዝፍለዩ እዮም። ብዛዕባ እዞም ዕድላት እዚኣቶም ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ነቲ ኣብ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝርከብ ገጽ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ፈትሽዎ'ሞ ናብ'ቲ ብዛዕባ መንጎኛታት ሓበሬታ ዘስንቕ ገጽ እተዉ።

ኣብ ገለ ሃገራት፡ ሓንቲ ትካል ኣብ ዓያዪ ዓቕማ ብዙሕነት ንምፍጣር ምእንቲ ክትዳሎ ተባሂሉ ዝወሃብ ሓበሬታን ስልጠናን ኣሎ። ንሃገር ወይ ዞባ ኣብ ዝምልከቱ ፍሉያት ገጻት ናይ'ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ፡ ንመንጎኛታት ዝምልከት ሓበሬታ ኪህሉ እዩ። ቀጥታዊ ሓበሬታ ክርከብ ምስዘይከኣል፡ ኣብ እዋን ሕብረታዊ ርክብ ወይ ኣብ'ተን ጉዳይ ዕዮ ዘሳልጣ ትካላት ምኽሪ ክሕተት ይከኣል እዩ።

 

ኣብ መዳይ ምድላይ ስራሕ ሓገዝ ምግባር

ንሓደ ተጠቃሚ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት* ዝዀነ ውልቀ-ሰብ ስራሕ ኣብ ምርካብ ክትተሓጋገዝዎ እንተደሊኹም፡ ነቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ሰፊርሉ ዘሎ ፍሉይ ምድብ ትሕዝቶ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ተወከሱ። ንተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት* ብፍላይ ዝምልከት ሓበሬታ ምእንቲ ክትረኽቡ እውን፡ ነቲ 'ስራሕ እደሊ ኣለኹ' ዝብል ምድብ ትሕዝቶ ክትምልከትዎ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ሓበሬታ እዚ ስራሕ ኣብ ምድላይ ንዝርከቡ ቢ.ኣይ.ፒ.* ኣብ ምሕባር ኰነ ኣብ ምሕጋዝ እውን ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ።

ኩሉ እቲ ንስደተኛታት ንኽሕግዝ ተባሂሉ ዝተዳለወ ሓበሬታ ኰነ ተግባራውያን ስልጠናታትን ዓውደ-መጽናዕትታትን ኣብ'ቲ ንመንጎኛታት ናይ'ታ እትቕመጡላ ሃገር ተባሂሉ ዝተዳለወ ገጽ ናይ ዝምልከቶም ጕጅለታት ክትረኽብዎ ኣለኩም። ተወሳኺ ሓበሬታ ትደልዩ እንድህሪኾይንኩም፡ ኣገልግሎት ማሕበራዊ ውህደት ንትህብ ማእከል’ውን ኩሉ ሳዕ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ።  ኣገልግሎት ማሕበራዊ ውህደት ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ እቲ 'ስራሕ እደሊ ኣለኹ' ዝብል ምድብ ትሕዝቶ ናይ'ታ ዝምልከታ ሃገር ወይ ዝምልከቶ ዞባ ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ