ብቐጻሊዝሕተቱሕቶታት

ኣብዚ ገፅ እዚ ብዛዕባ ናይ ሃንጋሪ ስራሕ ዕዳጋ ብቐፃሊነት ናይ ዝሕተቱ ሕቶታት መልሲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። 

ስራሕ ኣለሻ 

ናይ ዓለም ለኻዊ ሓለዋ ጥቕሚ ኣለዎ ዝበሃል ናይ ስደተኛነት ኩነታት፣ ናይ ግዜኣዊ ሓለዋት ዝግበረሉ ሰብ ማለት እዩ።

ናይ ስደተኛ ኩነታት ዝተቐበለ „ኣብ መበቆል ሃገሩ ብሰንኪ ዘርኡ፣ ሃይማኖት፣ ዜግነት፣ ናይ ዝኾነ ጉጅለ ኣባል ምኻኑወይ ናይ ፖለቲካዊ ኣረኣእይኡ ሂወቱ ኣብ ሓደጋ ዝኾነ ሰብ እዮም ማለት እዩ፣ ወይ ኣብ ሃገሮም ፍርዲ ዝፅበዮም ወይ ኣብ ሃንጋሪ ዕቑባ ሓቲቱ ዝነብር ዘሎ ሰብ ማለት እዩ”

ንኡስ ሓለዋ ማለት „ናይ ስደተኛ ኩነታት ኣይተወሃቦን ነገር ግን እዚ ሰብ እዚ ናብ መበቆል ሃገሩ እንተድኣ ተመሊሱ ሓደገኛ ዝኾነ ስቅያት ዝፅበዮ እንተድኣ ኮይኑ፣ ብሰንኪ እዚ ድማ ናብ ሃገሩ ክምለስ ዘይደሊ እንተድኣ ኮይኑ፣ ወይ ከኣ ሕይወቱ ኣስጋኢ እንድህሪ ኮይኑን ክምለስ ዘይኽእል እንድህሪ ኮይኑ።

ግዜኣዊ ሓለዋ „ብብዝሒ ሃገሮም ገዲፎም ንዝመፁ ሰባት ይወሃብ፣ ብናይ ኣውሮፓ ሕብረት ወይ እቲ መንግስቲ መሰረት። ፓርላመንታዊ ፈቓድ ነዞም ዝስእቡ ኹነታት ይዋሃብ፣ ብግዜኣዊ ሓለዋ ካብ ሃገሮም ብሰንኪ ጎንፂ፣ ኲናት ሓድሕድ፣ ናይ ዘርኢ ጦርነት፣ ሲስተማዊን ርኡይን ናይ ሰብኣዊ መሰል ምግሃስ፣ ከም ስቅያት፣ ዘይሰብኣዊ መሰል ምግሃስ ናብ ሃንጋሪ ክስደዱ ዝተገደዱ ወፃእተኛ ዜጋታት

ናይ ሃንጋሪ ኢሚግሬሽንን ናይ ዕቑባ ቢሮ ትርጉም

ዕቑባ ሓታቲ ናይ ዕቁባ ሕቶኦም ምስ ኣቕረቡ ንትሽዓተ ኣዋርሕ ክሰርሑ ይፍቀዶም። ስራሕ እንተድኣ ረኺብኩም፣ ሓላፊኹም ናይ ስራሕ ፈቓድ ከፅሕፈልኩም ኣለዎ ሕጋዊ ፍቓድ ንክትረኽቡ።  

ኣብ ሃንጋሪ፣ እቲ ሕጊ ናይ ሳልሳይ ዓለም ሃገራት ዜጋታት ስራሕ ንክሰርሑ ሕጋዊ ናይ ስራሕ ፈቓድ ክህልዎም ኣለዎ። እንተኾነ ግን፣ ዓለም ለኻዊ ሓላዋ ዝፍቀዶም ሰባት ካብዚ ሕጊ እዚ ነጻ እዮም፣ ስለዚ ብዘይ ናይ ስራሕ ፈቓድ ክሰርሑ ይኽእሉ።

ትምህርቲ ተማሂርኩም ዘይትፈልጡ ኮይንኩም ክትመሃሩ ትደልዩ እንተኾይንኩም፣ ብዙሓት ንዓበይቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝህቡ NGO ኣለዉ። ብዛዕብኦም ሓበሬታ ኣብዚክትረኽቡ ትኽእሉ።

ስራሕ ክትረኽቡ ትደልዩ እንተድኣኮይንኩም፣ብብዙሕ መንገዲታት ክእለትኩም ትፍተኑ፣ ከም IT ክእለት ፈተና፣ናይ ግብረ ሰናይን ላዕለዋይ ትመህርቲን። ብዛዕባ ክእለታትኩም ከመይ ኣፍልጦ ከም እተርክቡ ሓበሬታታተ ኣብዚ ገፅ እዚክትረኽቡ ኢኹም።

ኣብ ሃንጋሪ ትምህርቲ ምክትታል ይከኣል እዩ። ትምህርቲኹም ከመይ ምጥንቓቕ ከም እትኽእሉ ንምፍላጥ፣ እዚ ገፅ እዚ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ሓበሬታ ዝሐዘ እዩ።  

ኣብ ሃንጋሪ ስራሕ ንምርካብ ዲፕሎማኹም/ወይ ምስክር ወረቐትኩም ኣፍልጦ ክረክብ ምግባር ይከኣል። ብዛዕባ ናይ ዲፕሎማ ኣፍልጦ ዝህቡ ትካላት ሓበሬታ ኣብዚክትረኽቡ ትኽእሉ።

ናይ ዲፕሎማኹም ቅዳሕ እንተድኣ ዘይሃሊኩም፣ብዝተፈላለዩ መንገዲታት ክእለትኩም ኣፍልጦ ክረክብ ምግባር ትኽእሉ፣ንኣብነት ናይ IT ክእለት ፈተና፣ናይ ግበረ ሰናይ ወይ ላዕለዋይ ትምህርቲ።  ብዛዕባ ክእለታትኩም ከመይ ኣፍልጦ ከም እተርክቡ ሓበሬታታተ ኣብዚ ገፅ እዚክትረኽቡ ኢኹም።

ዝተፈላለዩ NGO ስደተኛታት ናይ ስራሕ ዕዳጋ ክረኽቡ ክሕግዙ ይሰርሑ ኣለዉ። CV ኣብ ምምስራትን ናይ መግለጺ ደብዳበ ኣብ ምፅሓፍን ክሕግዝኹም እዮም፣ ኣብ ዝተፈላላዩ ናይ ስራሕ ቦታታት እውን ሓገዝ የቕርቡ፣ ንኣብነት ናይ ስራሕ መምርሒ ወይ ስራሕ ቃለ መሕተት ስልጠና። ዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ እዚ ገፅ እዚክትረኽቡ ኢኹም።

ብዙሓት ዩኒቨርሲቲታት ብኢንግሊሽ ዝቐርቡ ፕሮግራማት የዳልዉ ስለዚ ኣብ እዞም ፕሮግራማት እዚኦም ንምፅናዕ ሃንጋሪኛ ምኽኣል ኣድላዪ ኣይኮነን። ብዛዕባ እዞም ዪነቨርሲቲታት ሓበሬታ ኣብዚምርካብ ትኽእሉ።

ናይ ሃንጋሪኛ ቋንቋ ምኽኣል ዘይሓቱ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን ኣለዉ። እንተኾነ ግን፣ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ትደልዩ እንተኾይንኩም ሃንጋሪኛ ምኽኣል ኣድላዪ እዩ። ብዛዕባ ናይ ሃንጋሪኛ ቋንቋ ዝወሃቡ ትምህርቲታት ሓበሬታ ኣብዚምርካብ ትኽእሉ።

ንኣካላ ስንኩላትን ማሕበረ ሰባዊ ምትሕብባሮምን ማዕረ ዕድል ንክረኽቡ ሃንጋሪ ዘውፅአቶም ዝተፈላለዩ ሕጊታት ኣለዉ። ካብ ናይ እታ ግዝኣት ናይ ኣካለ ስንኩልነት ክፍሊት እውን ተጣቃሚ ክትኾኑ ትኽእሉ።

ኣደላልያ ሰራሕተኛ

ካብ ኣካዳሚያን ተግባራዊን ብዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት፣ እቶም ጥቕሚታት እዞም ዝስዕቡ እዮም: 
- ሰራሕተኛታት ካብ ሓድሕዶም ክመሃሩ ስለዝኽእሉ፡ ብዙሕነት፡ ዝሓየለ ዓያዪ ዓቕሚ ኣብ ምፍጣር ሓጋዚ እዩ
- ምቕባል ስደተኛታት ዓለም-ለኻዊ ተወዳዳርነት የዕቢ እዩ
- ምቕባል ስደተኛታት፡ ኩባንያታት ሕጽረት ሰራሕተኛታት ብሓፈሻ፡ ዋሕዲ ፍሉይ ክኢላዊ ዓቕሚ ድማ ብፍላይ ንኽፍውሳ ይሕግዝ
- ስደተኛታት ስፍሕን ዝበለጸዓማዊል ስለዝውክሉ፡ ሓደስቲ ዕድላት ዕዳጋ ኣብ ምፍጣር ኩሉሳዕ ሓገዝቲ እዮም
- ብዝግባእ ምስ ህዝቢ ዝተሓዋወሱ ስደተኛታት፡ ዝሓሸ ፍናንን ኣፍራይነትን ስለዘለዎም ዕዉታት እዮም። ከምኡ'ውን ኣብ ልዕሊ ኣስራሕቶም ጽቡቕ ፍቓድ ስለዘለዎም፡ ብኵራት ኰነ ቍጽሪ ናይ ዘየድልዩ ሰራሕተኛታት ኣብ ምውሓድን ሓገዝቲ እዮም
- ብዙሕነት ዘለዎ ዓያዪ ዓቕሚ፡ ኣብ ማእከል ሰራሕተኛታት ተወዳዳርነት ንዝንባለ ብርቂ ምህዞን ከምዝህሉ ይገብር
- ምቕባል ስደተኛታት፡ ሓንቲ ትካል ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ምስ ዝርከቡ ኮማት ስደተኛታትን ኽትዋሳእ የኽእላ
- ምቕባል ስደተኛታት፡ ሓንቲ ትካል ብዛዕባ ፖሊሲ ስደት ወይ ኣንጻር ፖሊሲ ስደት ምስ መንግስታት ንኽትዘራረብ የኽእላ

ናይ ሳልሳይ ዓለም ሃገራት ዜጋታት ምቑፃር፣ መጀመርያ ኣብ ናይ ሃንጋሪ ስራሕ ቢሮ ናይ ስራሕ ሓይሊ ትፈጥሩ ኣለኩም፣ ድሕሪ 15 መዓልቲታት ድማ፣ኣብ ክንዲ እቲ ሰራሕተኛ ድማ ናይ ስራሕ ፈቓድ ከውፅአሉ ኣለዎ። እንተኾነ ግን፣ ዓለም ለኻዊ ሓላዋ ዝፍቀዶም ሰባት ካብዚ ሕጊ እዚ ነጻ እዮም ናይ ዓለም ለኻዊ ሓለዋ ዘለዎ ሰብ ምቑፃር ማለት ምስ ናይ ሃንጋ ዜጋ ምቑፃር ሓደ እዩ። ዝርዝር ሓበሬታ ኣብዚ (HU) ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ሓደ ሓደ NGOንዝተፈላለዩ ትካላት ፍሉይ ዓለም ለኻዊ ናይ ኣመራርሓ ስልጠና ይህቡ እዮም። እዞም ስልጠናታት እዚኦም ኣብ ናይ ባህላዊ ፍልልያት ትኹረት ዝገበሩ እዮም፣ ምስ ዝተፈላላዩ ባህሊታት ከመይ ክትሰርሑ ከምእትኽእሉ ኣብ ምምሃር ዕላማ ዝገበረ እዩ። ብዛዕባ ፅቡቕ ስልጠና ዝህቡ NGOታት ሓበሬታ ኣብ እዚ ገፅ እዚትኽእሉ።

ንስደተኛ ስራሕ ንክረክብ ሓገዝ ምቕራብ

ንስደተኛ ናይ ስራሕ ኣለሻ ክእለቱ/ታ ክተመዕብል ክትሕግዙ ድልየት እንተድኣ ሃሊኩም፣ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስደተኛታት ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ምርካብ ዝሕግዙ NGOታት ምስታፍ ትኽእሉ። ኩሎም ኣብዚተዘርዚሮም ክትረኽብዎም ኢኹም።

ናይ ባዕልኹም ስደተኛታት ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ክትሕግዝዎም ትደልዩ እንተኾይንኩም፣ ክሕግዘኩም ዝኽእል ሓበሬታኣብ እዚ ገፅ እዚክትረኽቡ ኢኹም።

Feedback Formulier


Help ons de website te verbeteren door een minuutje te nemen om de enquête in te vullen.

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ