ቤልጂዩም

ብኽብረትኩም እትደልይዎ ክልል ምረፁ

ኣብዚ ገፅ እዚ ብዛዕባ ናይ ቤልጅየም ስራሕ ዕዳጋ ሓበሬታ ትረኽቡ: ቀይዲታት፣ ፈጠራታት፣ ናይ ክእለት ኣፍልጦ፣ ደጋዊ ርክባትን ካልኦትን።  

ቤልጅየም ሰለስተ ክልል ዘለዋ ናይ ፌደራል ሃገር እያ (ብራስለስ፣ ፍላንደራትን ዋሎንያን)። ኣብ ቤልጂየም ምስ ናይ ስደተኛታት ፖሊሲ ዝተተሓሓዘ ብቕዓት ኣብ ብዙሓት ናይ ፌደራል ግዝኣት ክፍሊታት፣ ከባቢታትን ክልላትን ይኽፈል። ስለዚ ቤልጅየም ንኩሎም ምስ ስደተኛታት ዝተተሓሓዙ ነገራት ሓላፍነት ዝወስድ ሓደ መንገስታዊ ኣካል የብላን፣ ስለዚ ዝተፈላላዩ ስደታት፣ ዕቑባን ምትሕብባርን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላቱ ይካየድ። ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ዓለም ለኻዊ ሓለዋ ካብ ዕቑባ ሓተትቲ ማእከል ናብ ውልቃዊ ገዛ ንክሓልፉ ናይ ከባቢያዊ ማሕበረ ሰብ ደሕንነት ማእኸላትን NGO ን ኣገደስቲ ይኾኑ ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ውን ይሳተፉ። ናይ ስደተኛ ፍቓድ ወረቐት ዝተወሃቦም ሰባት ናይ ስራሕ ፈቓድ ኣየድልዮምን ናይ ስራሕ ዕዳጋ ውን ብቐጥታ ይሳተፉ። ናይ ሓለዋ ፈቓድ ዝተወሃቦም ሰባት (ንሓደ ዓመት መንበሪ ፈቓድ ዝተወሃቦም) ናይ ስራሕ ፈቓድ የድልዮም (ኣብ ናይ ውልቆም ትካል ዘይሰርሑ እንተኾይኖም)። ብዛዕባ ናይ ክእለታትን ዲፕሎማን ኣፍልጦ ሓበሬታ ኣብ ENIC-NARIC.ይርከብ።


 
 
 

O Skills2Work

Cieľom projektu Skills2Work je podporiť integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou* na trh práce prostredníctvom rýchleho uznávania formálnych aj neformálnych zručností a kompetencií. To sa dá dosiahnuť posilnením kapacít a príjmacieho rámca relevantných inštitúcií, sprostredkovateľov a zamestnávateľov a zlepšením prístupu k informáciám a službám súvisiacim s uznávaním zručností a kvalifikácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

*Pre zjednodušenie a prehľadnosť tejto stránky pri odkazovaní na všetky osoby s udelenou medzinárodnou ochranou používame pojem „utečenec“ (podľa Ženevskej konvencie - osoby s udeleným azylom aj s udelenou doplnkovou ochranou).

Čítať viac

Formulár spätnej väzby


Ak nám chcete pomôcť zlepšiť webovú stránku, vyplňte tento dotazník

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ