ሓበሬታንስደተኛታት

ዕድልክትረኽቡትደልዩ ዶ?

ዕድልክትረኽቡትደልዩ ዶ?

ስራሕ ምርካብ ምስ ናይ ሃንጋሪ ማሕበረ ሰብ ንምውህሃድ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ። ኣብ ሃንጋሪ ናይ ስራሕ ዕድል ምርካብ ቀሊል ኣይኮነን። ነዚ ጸገምዚ ንምሕላፍ፣ እዚ ገፅ እዚ ተግባራዊ መግለፂታት ይህብ። ብዛዕባ ንስራሕ ንምርካብን ስልጠና ንምርካብ ዝሕግዙ ስሩዕን /ኢ-ስሩዕን ክእለታት ከምዘለኩም ሓበሬታ ዝህብ ዲፕሎማ ንምርካብ ዝህግዘኩም ሃበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።  ከም ናይ ቋንቋ ምምሃር፣ መንበሪ ገዛ ምርካብ፣ ሕጋዊን ስነ ልቦናዊን ሓገዝ፣ ከምኡ ውን ብዛእባ ናይ ስራሕ ምድላይ መምርሒን ናይ ምትሕብባር ሓገዝ ግልጋሎት ዝህቡ ትካላት’ውን ክትረኽቡ ትኽእሉ። ናይ ውልቅኹም ትካል ንምምስራት ወይ ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ግልጋሎት ንምስታፍ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

 
 
 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ