ሓበሬታንግልጋሎትወሃብቲ

ንስደተኛታት ሓገዝ ክትህቡ ትደልዩ ዶ?

ስደተኛታት ንምሕጋዝ ድዮም ደልዮም?

ኣዚ ገጽ ንስደተኛታት ኣገልግሎት ዝህቡ ድርጅታት ዝሕር ሓበሪታ ትረኽቡ ኢኹም።

 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ